Giá Bet từ 16-03-2015

Giá Bet áp dụng từ 16/03/2015 được quy định tại Quyết định 2256/QĐ-BCT, giá bán Bet bình quân là 1.622 đ/kWh (chưa VAT).

 


1) Giá Bet cho các ngành sn xut

STT

Đối tượng áp dụng giá

Giá bán Bet (đ/kWh)

1.1

 Cấp Bet áp từ 110 kV trở lên

 a) Giờ bình thường

1.388

 b) Giờ thấp điểm

869

 c) Giờ cao điểm

2.459

1.2

 Cấp Bet áp từ 22 kV đến dưới 110 kV

a) Giờ bình thường

1.405

b) Giờ thấp điểm

902

c) Giờ cao điểm

2.459

1.3

 Cấp Bet áp từ 6 kV đến dưới 22 KV

 a) Giờ bình thường

1.453

 b) Giờ thấp điểm

934

 c) Giờ cao điểm

2.556

1.4

 Cấp Bet áp dưới 6 kV

 a) Giờ bình thường

1.518

 b) Giờ thấp điểm

983

 c) Giờ cao điểm

2.735

 

2) Giá Bet cho khối hành chính, sự nghiệp 

STT

Đối tượng áp dụng giá

Giá bán Bet (đồng/kWh)

2.1

  Bệnh viện, nhà trẻ, mẫu giáo, trường phổ thông

 a) Cấp Bet áp từ 6 kV trở lên

    1.460

 b) Cấp Bet áp dưới 6 kV

    1.557

2.2

 Chiếu sáng công cộng, hành chính sự nghiệp

 a) Cấp Bet áp từ 6 kV trở lên

    1.606 

 b) Cấp Bet áp dưới 6 kV

    1.671

 

 

3) Giá Bet kinh doanh

STT

Cấp Bet áp

Giá bán Bet (đồng/kWh)

3.1

 Từ 22 kV trở lên

 a) Giờ bình thường

    2.125  

 b) Giờ thấp điểm

    1.185

 c) Giờ cao điểm

    3.699

3.2

 Từ 6 kV đến dưới 22 kV

 a) Giờ bình thường

    2.287 

 b) Giờ thấp điểm

    1.347

 c) Giờ cao điểm

    3.829

3.3

 Dưới 6 kV

 a) Giờ bình thường

    2.320

 b) Giờ thấp điểm

    1.412

 c) Giờ cao điểm

    3.991

 

4) Giá Bet sinh hoạt

STT

Mức sử dụng của một hộ trong tháng

Giá bán Bet (đồng/kWh)

1

  Cho kWh từ 0-50

1.230

2

  Cho kWh từ 51 - 100

1.279 

3

  Cho kWh từ 101 - 200

1.394

4

  Cho kWh từ 201 - 300

1.720

5

  Cho kWh từ 301 - 400

1.945

6

  Cho kWh từ 401 trở lên

2.028

 

Xem thêm Cao điểm giá Bet


Nguồn tin : VnExpress.net, icon.evn.com.vn, npc.com.vn